Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Almoster’ Category

Entre la documentació comptable medieval que es conserva a l’Arxiu de Reus es poden trobar moltes notícies sobre les obres públiques que aleshores hom feia a la vila. Vegem-ne una mostra, centrant-nos en el període comprès entre els anys 1474 i 1478.

Els tipus d’obres que apareixen més vegades documentades durant aquests anys són les relatives al proveïment d’aigua. Aquest era —al segle XV, i com sempre— un dels grans problemes de la vila i el que hom va intentar solucionar, tot mantenint i millorant els pous i les canalitzacions d’aigua, i sempre cercant nous cabals.

pontrecalmoster

Pont de Calderons, aqüeducte del rec d’Almoster, prop del camí de la Mineta (arxiu Carrutxa)

Al segle XV —i fins als temps moderns— l’aigua que arribava a Reus sortia de la mina d’Almoster i arribava a la vila per mitjà d’una llarga canalització que va obligar, fins i tot, a bastir alguns ponts perquè el rec pogués salvar els nombrosos barrancs, un dels quals avui encara existeix, al camí dit, precisament, de la «mineta». Calia fer, doncs, tota una sèrie d’obres d’infraestructura i de manteniment.

D’aquests anys se sap que, almenys des de l’agost i fins a l’octubre del 1474, s’hi van fer algunes obres de manteniment. Així, Antoni Mestre, carreter, va cobrar nou sous per portar les pedres «als pous del Moster», durant dos dies. Joan Montroig també hi va treballar sis dies, a finals d’agost i principis de setembre. Se sap que a finals de setembre encara s’hi treballava. Si més no, aquest mateix mestre, Joan Montroig, el dia 2 d’octubre va signar un albarà pels onze dies i mig que havia treballat «ha hobrar l’aubelló del Moster».

Un altre treball de manteniment imprescindible, i que trobem documentat sovint, era el d’«escurar» el rec, és a dir, netejar-lo. En són una mostra dues notícies documentades també el 1474. La primera, de finals del mes d’abril, quan Joan Obac va treballar durant set dies en la neteja del rec. La segona correspon al mes de setembre, quan aquest mateix obrer es va passar uns altres set dies en la neteja.

Aleshores, Joan Obac era l’encarregat municipal de la neteja de les aigües, i així se sap que aquest any, i durant quatre mesos, també s’havia dedicat a la neteja dels abeuradors de la vila.

El 1478 es va tornar a obrar el rec d’Almoster, ja fos per ampliar o potser per reparar un pont sobre el torrent de la Vila, és a dir, a l’actual riera de Miró.

Aquí, el mestre d’obres Bartomeu Marcó hi va treballar alguns dies en la col·locació d’alguns carreus de pedra de soldó al pont. En concret, es tractava, en paraules de l’època, de «fer canals als ponts de la dita vila per passar l’aygua del Moster».

A la mateixa zona de la riera, el mestre Bartomeu Marcó també va treballar alguns dies a l’Aigua Nova, cosa que ens permet saber la zona on es devia bastir o reparar el pont. D’aquestes obres també se sap que el mestre d’obres Guillem Roca va cobrar catorze jornals «que e fets en la obra dels ponts del torrent de la vila», i que els carreters Francesc Torroja i Antoni Mestre van cobrar diversos jornals «que e tirats menobra als ponts de la vila ab lo carro». Aquestes obres es van fer el mes de febrer de 1478.

Read Full Post »